Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger er, ligesom fredede bygninger, en væsentlig del af den danske kulturarv.

Hvilke bygninger er bevaringsværdige

En bygning er bevaringsværdig, når den er udpeget i en kommuneplan eller fastlagt som bevaringsværdig i en lokalplan. I modsætning til bygningsfredningen, der både omfatter husets indre og ydre, vil bevaringsværdige bygninger kun være bedømt på deres ydre fremtræden.

Bevaringsværdig i kommuneplanen 

Den udpegning af bevaringsværdig bebyggelse, der fremgår af Kommuneplan 2013, tager udgangspunkt i en såkaldt SAVE-registrering gennemført i 2004 i forbindelse med udarbejdelse af kommuneatlas for Gentofte Kommune: ”Gentofte – atlas over bygninger og bymiljøer”.

Alle bygninger opført før 1970 er besigtiget udvendigt og vurderet med hensyn til hensyn til arkitektur, kulturmiljø og tilstand. Bygningerne er vurderet efter en skala fra 1 – 9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi. Bygninger vurderet fra 1-4 er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Hvis en bygning er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må den ikke rives ned uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Bevaringsværdig i en lokalplan

Når en bygning eller en bebyggelse i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdig, må denne ikke nedrives eller i det ydre, ændres eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette gælder også udskiftning af døre, vinduer, altaner samt ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Kontakt Plan og Byg

Er man ejer af en bevaringsværdig bygning, kan det anbefales at kontakte Plan og Byg inden et byggearbejde sættes i gang.

Der ydes ikke økonomisk støtte til ejere af bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune.

Oplysning om bevaringsværdier

Søg her i  Gentofte – atlas over bygninger og bymiljøer for at se oplysninger om de enkelte bygninger ved adresseopslag eller ved hjælp af kortopslag.