Kommuneplanlægning

Kommuneplanlægning er den overordnede planlægning og udstikker rammerne for al fysisk planlægning i kommunen. Læs mere om strukturen i Gentofte Kommunes kommuneplanlægning herunder.

Kommuneplanlægning er den overordnede planlægning og udstikker rammerne for al fysisk planlægning i kommunen.

Kommuneplanen må ikke stride mod de statslige interesser, landsplandirektiver og intentionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Hovedstadsområdet.

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen. Planloven fastlægger, at der for hver kommune skal foreligge en kommuneplan, der skal omfatte en periode på 12 år. I hver ny valgperiode på 4 år skal der vedtages en strategi for kommuneplanlægning der skal danne grundlag for den næste kommuneplan og en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Kommuneplanstrategi 2021

Kommunalbestyrelsen vedtog strategien den 27. april 2020 med 18 stemmer (C, V, A, B og F ) for og 1 (Ø) undlod at stemme.

Se Kommuneplanstrategi 2021.

Kommuneplanstrategien er forarbejdet til den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 blev vedtaget den 28. august 2017 med 15 stemmer (C, A og V) for og 3 stemmer (D og Ø) imod. Kommuneplanprocessen blev gennemført som en integreret del af Gentofte-Plan.

Kommuneplan 2017 har fokus på Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel, Planer for kommunens bydele, Kulturarv, Byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik, Trafikale udfordringer, Detailhandel, Klimaforandringer og Bæredygtig udvikling.

Se Kommuneplan 2017.

Gentofte-Plan

Kommuneplan 2017 er en selvstændig del af Gentofte-Plan, som er kommunens strategiske styringsværktøj. I stedet for at have forskellige, men indbyrdes afhængige, styringsredskaber har kommunen samlet det hele i Gentofte-Planen.

Læs om Gentofte-Plan.