Lokalplanens retsvirkninger

En lokalplans retsvirkninger træder i kraft, når den endelige vedtagelse af lokalplanen i Kommunalbestyrelsen bliver offentliggjort.

Lokalplanens retsvirkning

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af en lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, anvendes og bebygges i overensstemmelse med planens bestemmelser.

En fortsat lovlig anvendelse og udnyttelse af en ejendom kan dog fortsat finde sted, også selv om dette måtte være i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen pålægger heller ikke en grundejer handlepligt.

Der kan gives dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.