Punkt 21

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 21

Efter at stien er svinget til højre, har man nu på højre side af grusstien mosens høje askeskov, plantet omkring år 1930 af Brogårdens ejer, der kaldte den "Annas Skov". Bemærk at asketræerne står i rækker. Den gamle askeskov er et eldorado for fugle som træløber, spætmejse og ikke mindst stor flagspætte, hvis trommen og parringsskrig gjalder gennem kronerne i det tidlige forår. I juni lyder spætteungernes tiggelyde fra ét af de mange huller, som spætterne efterhånden har forsynet træerne med. Hullerne er til stor glæde for stærene, der ruger i de forladte spættehuller. Ved foden af askestammerne vokser nogle karakteristiske svampearter. Om foråret bryder de taglagte, grågule knipper af skællet stilkporesvamp ud, og om efteråret afløses disse af de gule frugtlegemer af krumskællet skælhat, hvis hatte ved nærmere eftersyn viser sig at leve op til artens navn.

Annas skov i forårslys
Annas Skov fremtræder gold og kold i det skarpe forårslys

Man fortsætter ad grusstien med mosen til højre og har en række store villahaver til venstre. Haverne er udstykket fra Brogården sidst i 1930’erne, de sidste på venstre hånd dog så sent som i 1974. Siden er det i Gentoftes Kommuneplan blevet fastlagt, at evt. fremtidige udstykninger af disse villahaver kun kan finde sted med henblik på inddragelse i moseparken og altså ikke til byggeri. Langs stiens venstre side løber en drængrøft med klart kildevand fra et større antal væld i haverne. Også her samles mange fødesøgende fugle i isvintre, hvor de har glæde af grøftens rigelige forekomst af ferskvandstangloppe, et op til 2 cm langt krebsdyr, der minder om en reje.

Annas skov i maj
Annas Skov er lys og venlig i maj måned

Lidt før man passerer en bænk på venstre hånd, fører en trampet jordsti ind i mosen til højre, vinkelret på grusstien. Det er muligt at følge denne sti et stykke ind i mosen, også med almindeligt fodtøj. Om foråret mødes man her af en blomsterpragt domineret af hvid anemone med et islæt af gul anemone og især den sjældne krydsning mellem disse to svovlgul anemone. Også blå anemone forekommer, men er svær at finde. Af andre iøjnefaldende blomster kan nævnes stor konval el. Salomons segl, plettet ingefær, ramsløg, hjertebladet gemserod og orkidéen ægbladet fliglæbe, der alle vokser tæt ved stien.

Lundgylden
Lundgylden er indslæbt fra Sydeuropa

Turen fortsætter lige ud ad grusstien, men det skal indskydes, at den botanisk interesserede - og rigtigt påklædte - kan finde masser af specialiteter ved at forsætte ind i mosens utilgængelige vildnis Det er som om hvert nyt årti indledes med sit eget spændende fund. I 1980 opdagedes her den sjældne gullige orkidé koralrod på dens kun tredje kendte voksested i hovedstadsregionen, og i 1990 var det ensidig vintergrøn der blev fundet her i mosen; i øvrigt det første fund af denne art i Københavns omegn siden 1883. I 2000 dukkede strandkvan, der egentlig er en kystplante, op flere steder langs søens vestbred efter ikke at have været set i området i ca. 50 år.

Annas skov
I august er Annas Skov nærmest utilgængelig.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,