Skal I holde vejfest?

Hvis du og dine naboer ønsker at afholde en vejfest, så skal du ansøge Park og Vej om tilladelse til at benytte jeres vej til formålet.

Kommunens praksis er, at der kun gives tilladelse til at afholde vejfest på klasse 4 veje. På linket nedenfor kan du se, hvilken vejklasse din vej har.

Afspærring af vejareal

Der må ikke afholdes vejfest på vejarealer uden den fornødne afspærring for at sikre den øvrige færdsel, og undgå at der sker uheld.

Generelle vilkår

Når der gives tilladelse, vil der være en række vilkår, som skal overholdes, dette kan f.eks. være:

- at vejen afspærres jf. nedenstående principskitse om afmærkning af vejfester
- at arrangementet ikke frembyder forstyrrelse af den offentlige orden
- at redningskøretøjer til enhver tid kan passere (minimum 3,00 meter)
- at vejarealet straks efter arrangementet behørigt ryddes og rengøres
- at såfremt der er beboere på strækningen der af hensynet til gangbesvær m.m. er nødsaget til at køre ind og ud fra deres ejendom, skal dette gøres muligt når det ønskes
- at vejmyndighedens eller politiets anvisninger på stedet straks efterkommes
- at tilladelse kan tilbagekaldes, såfremt betingelserne ikke overholdes.

I tilfælde af opsætning af telte eller lignende skal der rettes henvendelse til det stedlige brandvæsen.

Der gives normalt kun tilladelse til kl. 24.00, herefter skal vejen ryddes og genåbnes.

Her kan du se principskitsen for vejfester.

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,