Definitioner for vejstatus

Vejmyndigheden under Gentofte Kommune, Teknik og Miljø, Park og Vej udfører myndigheds- og driftsopgaver på vejområdet på vegne af kommunalbestyrelsen, som er Vejmyndighed jævnfør Lov om offentlige veje § 7 og Lov om privat fællesveje § 1 stk. 2.

I henhold til Vejloven defineres de offentlige veje og privat fællesveje som nedenfor: 

Offentlige veje

Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje.

Kapitel 1. Definitioner, § 3. I denne lov forstås ved:

Nr. 3. Offentlig veje: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.

Vedligeholdelse: Her er det som udgangspunkt Gentofte Kommune der har vedligeholdelsespligten. 

Private fællesveje

Lov om private fællesveje lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04-11-2015. 

Kapitel 4. Definitioner, § 10. I denne lov forstås ved:

Nr. 3. Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. nr. 1, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.

Nr. 5. Vejret: Den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej eller fællessti som færdselsareal for ejendommen.

Nr. 6. Vejberettiget: En indehaver af en vejret.  

Vedligeholdelse: Her er det som udgangspunkt grundejerne der har hele vedligeholdelsespligten, jævnfør lov om private fællesveje §§ 80-82

 

Privat vej/område

På privat vej/område, har Vejmyndigheden ingen lovhjemmel. Her kan der være lokalplaner der forskriver hvad og hvordan området må/kan anvendes.

Generelt er alle sager på disse veje af ren privatretslig karakter. Politiet har dog myndighed på privat grund i henhold til Mark- og vejfredsloven.

Vedligeholdelse: Her er det som udgangspunkt grundejeren der har hele vedligeholdelsespligten.