Solsikken

Det er et princip i Solsikken, at der skal arbejdes efter at børnene trives og udvikler alle deres kompetencer

Adresse

Sankt Peders Vej 8 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39623088

Solsikken er en integreret institution.

I vuggestuen prioriteres det pædagogiske arbejde efter nærhed, omsorg og trivsel og dernæst læring og udvikling. Hjælp – til selvhjælp. At børnene lære at være selvhjulpne.

Et princip kunne være at børnenes psykiske velbefindende, prioriteres før strukturerede indlærings fokuserede aktiviteter.

I børnehaven prioriteres det pædagogiske arbejde efter trivsel, kammeratskab og læring. Hensyn overfor andre og ansvar for egne handlinger. At børnene lærer selvstændighed og fællesskab.

Et princip kunne være, at børnene fortrinsvis tilbydes fælles aldersvarende aktiviteter.
Leder:
Karin Lillelund
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Principper for de pædagogiske metoder, som anvendes i institutionen.

I vuggestuen, skal personalet tage udgangspunkt i børnenes behov og ønsker under tilrettelæggelsen og udførelse af aktiviteterne.

I Børnehaven, skal personalet inddrage børnene i planlægningen, dvs. følge børnenes interesser, når der arbejdes med de forskellige læringstemaer

Værdigrundlaget:

Ved at koble forskellige teoretikere med vores egen overbevisning, har vi fundet vores fælles grund-holdning til, hvad vi mener at børnene skal tilbydes og have mulighed for at tilegne sig af kompetencer.  (kort gennemgang af teoretikere findes i bilag 2.)

Vores værdigrundlag betyder, at vi i vort daglige arbejde hele tiden fokuserer på de sociale kompetencer og de personlige kompetencer. I alle vores aktiviteter og daglige rutiner arbejder vi således med dem.

Det følger heraf, at al vores pædagogiske arbejde - fra vi møder til vi går hjem - er en konstant undring, evaluering og vægtning af, hvordan den personlige og sociale kompetenceudvikling vil være mest hensigtsmæssig. I vores arbejde tager personalegruppen hele tiden afsæt i såvel det enkelte barns behov som gruppens behov.

For at give et billede vil vi kort ridse en dagligdag op:

Når børnene kommer om morgenen, bliver det vurderet om barnet har brug for at vinke til forældrene alene, eller sammen med en voksen. Dette gøres for at anerkende barnets behov, skabe selvværd hos barnet og derved styrke den personlige kompetence.

Derefter vil man vurdere, om barnet har brug for at sidde hos en voksen, vil lege selv, eller måske skal barnet have hjælp til at deltage i en leg. Hvis vi vurderer, at barnet har brug for at lege selv, støtter vi op om det og anerkender igen barnet. Vi hjælper naturligvis barnet, hvis det er svært at komme ind i en leg, og arbejder derved med styrkelse af barnets sociale kompetence.

Når dagens aktivitet skal i gang, vægter vi hvordan de enkelte børn og børnegruppen har det. På denne baggrund tilrettelægges aktiviteten. Hvis vi fx har planlagt en tur til Dyrehaven, hvor vi fælles skal samle ind til en collage, kan vi vælge at ændre denne plan, hvis vi vurderer, at børnegruppen har større udbytte af at samle ind hver for sig. Her kan vi have planlagt at styrke den sociale kompetence, men i situationen kan det ændres til en tur, hvor vi understøtter den personlige kompetence.

Ved frokost sørger vi for, at børnene sidder, så de sammen får en god og hyggelig spisesituation. Samtidig lærer vi dem almindelig bordskik og er selv gode eksempler. Vi understøtter i denne situation, at de bliver selvstændige og får selvtillid og styrker igen den personlige kompetence. Vi vægter, at børnene hjælper hinanden med fx at hælde vand op, hvilket både understøtter den personlige og sociale kompetence.

Når børnene skal ud og sove eller ud og lege, støttes børnene i selv at klare at tage tøj af eller på. Her vurderer vi igen, hvor meget hjælp det enkelte barn har behov for. Og det kan også vurderes, at et barn godt selv kan tage tøj på, men måske en dag har brug for ekstra omsorg og dermed hjælpes af en voksen. Så udgangspunktet er at styrke barnets personlige kompetence, men i situationen kan det være omsorgen, der skal til. Så her anerkender vi igen de behov, barnet har.

Vi understøtter meget, at børnene leger selv, for det er netop på denne måde, at børnene får opøvet deres sociale kompetence allerbedst. Når der opstår konflikter, går den voksne ind og anerkender det enkelte barns følelse samtidig med at give børnene redskaber til at kunne løse konflikten selv. Endvidere arbejdes der med, at børnene udvikler deres empatiske evner, hvilket både styrker den personlige og sociale kompetence.

Når vi netop vægter at anerkende det enkelte barn og børnegruppens aktuelle behov, kan vi ikke middelbart planlægge at arbejde med sociale og personlige kompetencer i en bestemt periode. Men udvikling af disse kompetencer er som sagt det, vi generelt bruger allermest tid på i vores arbejde.

Når vi arbejder med pædagogiske læreplaner vil de to områder derfor altid blive arbejdet med.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,