Hvad sker der ved modtagelsen

Her kan du læse om, hvad der sker i den første tid, når en flygtning modtages i Gentofte Kommune.

Inden kommunen modtager en flygtning har vedkommende fået sin ansøgning om asyl behandlet og godkendt. Allerede ved ankomsten til landet undersøges flygtningens sundhedstilstand, hvis der er den mindste tvivl om alderen bliver flygtningen alderstestet ved hjælp af bl.a. retsmedicinere, endvidere vil asylansøgere, som har begået kriminalitet i deres hjemland udelukke sig selv for at få asyl og dermed ophold i Danmark.

Når Gentofte Kommune får besked om, at en flygtning skal bo i kommunen, tilrettelægger kommunen en modtagelse, der passer til flygtningens forudsætninger.

Måske flytter flygtningene direkte til kommunen uden at kende noget til Danmark. Måske har de boet i et asylcenter i Danmark i en længere periode. Dette skal der tages højde for, når de kommer til Gentofte Kommune. 

Hvad gør kommunen?

Kommunens opgave ved modtagelse af flygtningen består af følgende:

 • En kort orientering Gentofte Kommune
 • Som udgangspunkt har kommunen en løbende måned og 30 dage til forberedelse af boligplacering.  Herefter får flygtningen anvist en bolig, som ofte er en midlertidig indkvartering
 • Kommuneservice udsteder cpr-nummer og sundhedskort, og tilmelder nyankomne flygtninge til Folkeregisteret. Der anmodes om skattekort og kontakt til bank med henblik på NemKonto
 • Flygtningen får den mest nødvendige information om sine rettigheder og regler og brugen af sygesikring
 • Inden for den første måned henvises flygtningen til Speak – School of Danish med henblik på tilmelding til danskundervisning, som en del af introduktionsprogrammet (læs mere under Introduktionsprogram)
 • Kommunen sørger for at igangsætte ansøgningen om Integrationsydelse, og der sker en løbende sagsbehandling ift. ansøgning om enkeltydelser
 • Flygtninge informeres om hvilke rettigheder og pligter der er forbundet med at modtage sociale ydelse
 • De får desuden en introduktion til det danske skattesystem
 • Flygtningen præsenteres for Netværkshuset og Venligboerne for Gentofte Kommune og omegn
 • Jobcenteret skal efter en vurdering af behovet give tilbud om en helbredsundersøgelse hos en praktiserende læge 
 • Børn og unge indskrives i daginstitution og skole
 • For unge uledsagede tages der kontakt til den unge på asylcenteret, og der etableres kontakt til en frivillig værge gennem Røde Kors Gentofte. Uledsagede placeres hos netværk eller kommer til at bo på en af kommunens døgninstitutioner, hvor der er særligt uddannet personale til at drage omsorg for dem

Kommunen informerer desuden også om emner, der er individuelt relevante.

Introduktionsprogram

Udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, skal gennemgå et introduktionsprogram. Programmet løber maksimalt over tre år og varer gennemsnitligt 37 timer om ugen. Deltagerne har pligt til at følge programmets aktiviteter.

Nye flygtninge/indvandrere skal inden én måned efter ankomsten til kommunen være tilmeldt integrationsprogrammet. 

Introduktionsprogrammets indhold

Introduktionsprogrammets formål er, at voksne udlændinge tilegner sig viden og færdigheder i at forstå og anvende dansk. Programmet indehold omfatter:

 • Danskundervisning
 • Mentorordning
 • Tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud
 • Introduktion til de danske samfundsforhold, kultur og historie
 • Erhvervskompetenceafklaring, jobsøgning og deltagelse i jobrelaterede aktiviteter.

Danskundervisningen udbydes i samarbejde med Speak – School of Danish til voksne udlændinge i kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte.

Jobcenter Gentofte sætter en indsats i gang ift. beskæftigelse og uddannelse. Jobcenteret afklarer flygtningens kompetencer, såsom uddannelse, erhvervserfaring og sprog, og der etableres bl.a. praktikker med henblik på at opnå erfaring med forskellige erhverv.

Gentofte Kommune er en del af det storkøbenhavnske arbejdsmarked, og når der etableres praktikker og løntilskud, sker det også uden for kommunens grænser.

En virksomhedspraktik kan foregå i en privat eller offentlig virksomhed for at fremme kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse. Målet er, at nyankomne flygtninge og indvandrere hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og selvforsørgelse. De modtager tilbud, som sigter mod at gøre dem arbejdsmarkedsparate, og øge deres forståelse af det danske arbejdsmarked, og dansk arbejdskultur.

Jobcenter Gentofte har etableret et samarbejde med Venligboerne for Gentofte og omegn. Alle nye flygtninge tilbydes ved første samtale, at jobcentret kontakter Venligboerne med henblik på tildeling af en frivillig kontaktperson, som kan bistå med såvel private spørgsmål, som møder med kommunen.

Afdelingen Erhverv, Beskæftigelse og Integration har hver torsdag eftermiddag medarbejdere i Netværkshuset i åben rådgivning. De tilbyder generel råd og vejledning, men også hjælp til fx udfyldelse af ansøgningsskemaer. Der er altid mange borgere som benytter sig af denne mulighed.

Se mere hos Jobcenter Gentofte. 

Integrationskontrakt

Både kommunen og flygtningen underskriver en integrationskontrakt, der fastlægger indholdet af den enkeltes integrationsprogram, herunder udlændingens færdigheder og forudsætninger for uddannelse og job. Flygtningen underskriver en erklæring om aktivt medborgerskab i det danske samfund.

Integrationskontrakten er en gensidig aftale mellem borger og kommune, der skal sikre integrationen hurtigst muligt.

Løbende kontakt fremover

Når nyankomne flygtninge og indvandrere er blevet introduceret til Gentofte Kommune, holder en sagsbehandler løbende kontakt med dem. En sagsbehandler på boligområdet hjælper med støtte og opfølgning omkring bolig m.v. En jobkonsulent giver råd og vejledning vedrørende beskæftigelse, uddannelse, aktivering eller jobtræning, alt efter behov.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,