Farligt affald fra erhverv

På denne side fås vejledning og anmeldelsesskema til brug for bortskaffelse af farligt affald. Det er vigtigt, at farligt affald bliver frasorteret og håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde.

Billede af farligt affald

Virksomheder der har farligt affald, skal anmelde affaldet til Affald og Genbrug - se anmeldeskemaer her. En anmeldelse skal omfatte oplysninger om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering og egenskaber.

Eksplosivt affald skal ikke anmeldes, men håndteres efter affaldsbekendtgørelsen.

Asbest og PCB

For asbest- og PCB-holdigt affald skal anmeldelsen endvidere indeholde affaldets oprindelsessted.

Ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald, det vil sige farligt affald til forbrænding eller deponi, er en anvisningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsen. Ikke-genanvendeligt farligt affald anvises til I/S Smoka, dog de fraktioner der kan deponeres på AV Miljø anvises dertil.

Efter ansøgning skal Affald og Genbrug meddele virksomheden fritagelse fra benyttelsespligten, hvis virksomheden godtgør, at affaldet kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Som dokumentation skal Affald og Genbrug have en kopi af en aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. Fritagelsen er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består. Virksomheden har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i forhold til aftalen, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Selvom genanvendeligt farligt affald skal anmeldes til Affald og Genbrug, må vi ikke anvise det, da virksomheden selv har pligt til at sørge for at aflevere deres kildesorterede genanvendelige affald til et registreret genanvendelses anlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Til al transport skal der anvendes en transportør eller indsamler, der er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,