Hvilke sager kan Hegnssynet behandle?

Få overblik over Hegnssynets mulighed for at behandle sager, og hvilke sager Hegnssynet ikke behandler.

Hegnssynet træffer efter besigtigelse afgørelse i henhold til lov om hegn.

Hegnssynet kan behandle nabotvister om: 

 • Hegn inden for en afstand på 1,75 meter fra skel. Materialet er underordnet, det er funktionen (hegnskarakter), der er afgørende. Det vil f.eks. sige levende hegn, hegnsmur, raftehegn mm. 
  - Fælleshegn (hegn i skel)
  - Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
 • Grene, der beskadiger hegn eller generer færdsel på naboejendommen
 • Grene, der er farlige for naboejendommen
 • Grene fra skove, der er generende for naboejendommen

 

Hegnssynet kan ikke behandle tvister om:  

 • Bygningsmur, der ligger op til skel
  Bygningsmyndigheden i Gentofte Kommune har kompetence til at behandle sådanne sager
 • Beliggenhed/placering af skel
  Spørgsmål afgøres efter udstykningsloven af en praktiserende landinspektør
 • Sol og skygge fra enkeltstående høje træer
 • Gener i form af blade/nåle fra træer
 • Opsætning af espalier, halvtage o.lign. på plankeværk eller mur i naboskel, der ikke er fælleshegn
 • Træer, der ikke er hegn (har hegnsfunktion). Om træer, der har hegnsfunktion - se kommenteret hegnslov – 4. udgave – af Bendt Berg, side 206. Bendt Berg er jurist, og hans bog kan lånes på biblioteket. Se også hjemmesiden hegnsloven.dk for information om hegnsloven, praksis og kommentarer.
  For de sidste 4 tilfælde gælder, at sagerne i stedet kan indbringes for domstolene.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,