Huslejenævnet

Det sker desværre ofte, at der opstår uenighed mellem en lejer og udlejer. I lejeforhold vedrørende private beboelseslejemål kan en række af disse uoverensstemmelser indbringes for huslejenævnet, som herefter træffer en afgørelse mellem parterne.

Huslejenævnet er et klagenævn, der tager stilling til tvister mellem lejere og udlejere af private beboelseslejemål i en række forhold, hvor borgerne ellers ville være henvist til domstolene (boligretten). Gentofte Huslejenævns virksomhed er omfattet af både lejeloven og boligreguleringsloven.

Da Huslejenævnet er et uafhængigt klagenævn nedsat ved lov, er huslejenævnet således ikke partsrepræsentant, hverken for lejer eller for udlejer. Såfremt lejer eller udlejer har behov for rådgivning, henvises parterne til at rette henvendelse til hhv. udlejer- eller lejerforeninger, der kan være behjælpelige med at svare på spørgsmålene. Der kan også rettes henvendelse til advokatvagten på Gentofte Kommune Hovedbibliotek

Klagegebyr

Der udsendes automatisk et girokort til den person som indbringer sagen for huslejenævnet. For 2020 koster det 314 kr. i gebyr at få huslejenævnet til at behandle en klagesag. Er klager en virksomhed skal nævnet bede om et gyldigt cvr nummer til brug for fakturering af klagegebyret.

Klagegebyret reguleres én gang årligt. Klagegebyret tilbagebetales ikke, heller ikke hvis klager får medhold. Huslejenævnets adresse er: Huslejenævnet, Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 98 00 41.

Ankemulighed

Sager afgjort af huslejenævnet kan ankes til boligretten af hver af parterne inden 4 uger efter modtagelsen af nævnet afgørelse. Huslejenævnet er ikke part i en ankesag, med mindre der er tale om forhåndsgodkendelsessager. Huslejenævnet modtager dog gerne underretning om, hvorvidt nævnets afgørelser bliver anket samt kopi af boligrettens dom, når den foreligger.

Hvilke hovedsagstyper huslejenævnet er tillagt kompetence til at træffe afgørelse i fremgår af links nederst på siden. Her kan du læse om, hvordan en sag indbringes for nævnet -  det skal understreges at listen over sagstyper dog ikke er udtømmende.

Hvem er medlemmer af Huslejenævnet?

I perioden 2018 - 2021 har Huslejenævnet følgende medlemmer:

  • Pia D. Loft (formand)
  • Suppleant Lis Bjerremand 
  • Udlejerrepræsentant Keld Kristensen 
  • Suppleant Pernille Husen 
  • Lejerrepræsentant Henrik Palmkvist  
  • Suppleant Maria Kjærulff
  • Socialt sagkyndigt medlem suppleant Lars Nyholm 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,