Forretningsorden for Integrationsrådet i Gentofte Kommune

I henhold til § 4 i Vedtægt for Integrationsrådet i Gentofte Kommune, der senest er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015, fastsættes følgende:

§ 1.
Integrationsrådet afholder møde mindst hvert kvartal, jf. vedtægtens § 6. Formanden kan aflyse et møde, dersom der ikke er sager på dagsordenen.
Rådet afholder endvidere ekstraordinært møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter motiveret anmodning herom ved henvendelse til formanden eller til Social & Sundhed.

§ 2.
Punkter til dagsordenen fremsendes til formanden senest 10 dage før mødets afholdelse.
Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. Dagsordenens punkter skal så vidt muligt være bilagt relevant baggrundsmateriale.
Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse af ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.
En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af de tilstedeværende medlemmer, dog mindst 4 medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.  
Integrationsrådets møder planlægges ved møde mellem formandskab og repræsentanter fra forvaltningen. Formandskabet kan efter aftale holde gensidigt orienterende møder med borgmesteren.

§ 3.
Integrationsrådets møder er ikke offentlige.
Rådet kan beslutte, at andre end rådets medlemmer, herunder repræsentanter for institutioner, forvaltningen og rådgivninger for indvandrere og flygtninge, samt borgmesteren og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af rådet, kan deltage i rådets møder.

§ 4.
Formanden og i dennes fravær næstformanden leder Integrationsrådets møder. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.
Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om.
Rådets medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er til stede under disse.
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. Vedtægtens § 6. 

§ 5.
Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser. 

§ 6.
Der optages beslutningsreferat af Integrationsrådets møder.
Udkast til referat udsendes til alle rådets medlemmer, der inden 7 dage kan fremkomme med eventuelle kommentarer til sekretæren. Endeligt mødereferat publiceres på kommunens hjemmeside.
For at fremme en bredere dialog og debat kan Integrationsrådet udsende orienterende publikationer og ved formandskabet komme med udtalelser eller indlæg til pressen.

§ 7.
Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet.
Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 8.
Medlemmerne af Integrationsrådet er undergivet lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt m.v.

§ 9.
Integrationsrådet afgiver en årlig redegørelse om rådets virksomhed i januar kvartal, jf. Vedtægtens § 1. Redegørelsen publiceres på kommunens hjemmeside.

§ 10.
Denne forretningsorden er vedtaget af Integrationsrådet den 9. december 2014 og træder i kraft fra den 26. januar 2014, hvor Kommunalbestyrelsen har godkendt den vedtægt, forretningsordenen er fastsat efter.
Samtidig ophæves Integrationsrådets forretningsorden af 13. juni 2006.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,